+33 (0) 251490217 & +33 (0) 666176736 Au Passage du Gois, Le Menitres, Beauvoir-Sur-Mer, France info@aupassagedugois.fr

Vogels aan de franse kust

Door de unieke ligging van onze accommodatie biedt de omgeving een fantastische uitdaging voor de “bird-watchers”. Er zijn heel veel vogels in onze omgeving te zien. Rondom ons huis zien we kerk- en ransuilen, op de akkergronden achter ons jagen o.a. de grauwe kiekendief en de velduil en in bepaalde delen van het jaar worden we verrast door de komst van een grote groep heilige ibissen en een jaarlijks terugkerende hop.

RESERVEREN OF VRAGEN OVER BESCHIKBAARHEID?

Fotoalbum: (klik op de foto’s voor grotere en alle foto’s)

Waar kun je vogels kijken

Op 400 meter afstand ligt een dijk die uitzicht biedt op de Passage du Gois. Bij hoog water komen de vogels dicht naar de kust. Afhankelijk van het seizoen zien we bij de dijk allerlei soorten wadlopers, eenden, ganzen en natuurlijk reigers. Ook het Marais-Breton, het gebied achter de dijk biedt een overvloed aan species.

De Passage du Gois, Noirmoutier, Ile d’Yeu en de Marais Breton liggen op de route van zowel de voorjaars- als de najaarstrek. Er is een grote voorraad voedsel en de omgeving biedt voor vogels voldoende natuurlijke beschutting om te rusten en op krachten te komen.

Heel veel soorten vogels op Noirmoutier

Net als onze eigen Waddeneilanden herbergt het eiland Noirmoutier een enorme hoeveelheid vogelsoorten. Over het jaar gemeten komen hier 170 vogelsoorten voor. Het voorjaar is de beste tijd om vogels te zien, maar ook in de andere seizoenen kan de bird-watcher zijn hart ophalen. De vele enthousiaste verhalen hebben ons aangespoord om bijvoorbeeld de Sebastopol Polder te bezoeken. Deze voor vogelaars veelal onbekende polder ligt aan de overkant van de Passage du Gois en dus op niet meer dan 5 kilometer afstand van onze accommodatie. De polder wordt van het wad gescheiden door een goed begaanbare dijk, van waar af het uitstekend vogelen is. Er is zicht op zowel het wad als op de polder, die goed rond te wandelen is (ongeveer 5 km). De polder is een beschermd natuurgebied en dus bij uitstek geschikt voor broedvogels.

RESERVEREN OF VRAGEN OVER BESCHIKBAARHEID?

Welke soorten vogels kun je bij ons zien

De prachtige biotoop is de basis voor de veelzijdigheid van het vogelaanbod. Niet alleen het voedselaanbod, maar ook de aanwezigheid van bomen en bossen, maar ook het hoge gras geven de vogels voldoende bescherming om te rusten, te broeden of te overwinteren. Het is niet zeldzaam als je binnen 5 minuten een koereiger, een grote- en een kleine zilverreiger ziet. Lekker dwalen in onze omgeving en je laten verrassen door het fantastische vogelaanbod. Wat wil je nog meer.

Wintergasten

Roodhals Duiker
Parelduiker
Ijsduiker
Kuifduiker
Roodhalsfuut
Geoorde Fuut
Jan-van Gent
Aalscholver
Kuifaalscholver
Zwate Ibis
Kleine Zwaan
Rotgans
Kolgans
Rietgans
Pijlstaart
Smient
Toppereend
Tafeleend
Brilduiker
Grote Zeeëend
Zwarte Zeeëend
Eidereend
Middelste zaagbek
Grote zaagbek
Slechtvalk
Smelleken
Bontbekplevier
Zilverplevier
Goudplevier
Steenloper
Houtsnip
Bokje
Rosse Grutto
Witgatje
Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
Kemphaan
Kanoetstrandloper
Bonte Strandloper
Drieteenstrandloper
Stormmeeuw
Drieteenmeeuw
Zwartkopmeeuw
Dwermeeuw
Alk
Zeekoet
Waterpieper
Oeverpieper
Klapekster
Koperwiek
Kramsvogel
Keep
Sijs

Broedvogels

Stormvogeltje
Woudaapje
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Purper Reiger
Kwak
Zomertaling
Slangenarend
Wespendief
Zwarte Wouw
Rode Wouw
Grauwe Kiekendief
Boomvalk
Kwartel
Kleinst waterhoen
Kwartelkoning
Kleine Plevier
Strandplevier
Grutto
Oeverloper
Steltkluut
Zwarte Stern
Witwangstern
Grote Stern
Visdief
Dwergstern
Tortelduif
Koekoek
Gierzwaluw
Hop
Draaihals
Kortteenleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Duinpieper
Grauwe Klauwier
Wielewaal
Snor
Sprinkhaanrietzanger
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet
Orpheus Spotvogel
Tuinfluiter
Grasmus
Grauwe Vliegenvanger
Tapuit
Paapje
Zwarte Roodstaart
Blauwborst
Nachtegaal

Standvogels

Fuut
Dodaar
Roerdomp
Blauwe reiger
Knobbel Zwaan
Zwarte Zwaan
Wilde Eend
Krakeend
Wintertaling
Slobeend
Bergeend
Kuifeend
Buizerd
Havik
Sperwer
Bruine Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Waterhoen
Meerkoet
Scholeksters
Kievit
Watersnip
Wulp
Tureluur
Kluut
Grote Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Holeduif
Houtduif
Turkse Tortel
Steenuil
Ransuil
Velduil
Bosuil
Kerkuil
Ijsvogel
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Graspieper
Gele Kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Witte Kwikstaart
Spreeuw
Vlaamse Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Winterkoning
Heggemus
Cetti’s zanger
Waaierstaartrietzanger
Zwartkop
Provencaalse Grasmus
Tjiftjaf
Vuurgoudhaantje
Roodborsttapuit
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote Lijster
Glanskop

Doortrekkers

Kuifmees
Pimpelmees
Zwarte Mees
Koolmees
Staartmees
Baardmannetje
Boomkruiper
Huismus
Ringmus
Vink
Goudvink
Appelvink
Groenling
Putter
Kneu
Kruisbek
Grauwe Gors
Rietgors
Geelgors
Cirlgors Ooievaar
Lepelaar
Visarend
Kraanvogel
Regenwulp
Bosruiter
Krombekstrandloper
Kleine Strandloper
Temmicks Strandloper
Rosse Franjepoot
Grote Jager
Middelste Jager
Kleine Jager
Noordse Stern
Gekraagde roodstaart

Ontdek hieronder onze regio met zijn vele mogelijkheden

DE VENDÉE

De gunstige ligging van ons departement la Vendée ten opzichte van Nederland betekent dat u binnen een dag met de auto bij ons kunt zijn. Lees hier verder over de Vendée.

NATUUR

De gezellige en werkelijk prachtige historische stad Nantes is een uur rijden bij ons vandaan. Ontdek alles over Nantes hier.

WANDELEN

De Vendée is een geweldig departement om te wandelen. Vanuit ons huis in Beauvoir-sur-Mer  en bij ons in de omgeving hebben wij diverse routes uitgezet. Ontdek hier de wandelmogelijkheden in onze regio.

ILE D'YEU

Ontdek het ongerepte eiland Ile d’Yeu (het favoriete eiland van de Belgische Koning) op een half uur varen. Ontdek hier Ile d’Yeu.

PORNIC

Het leuke havenstadje Pornic in Bretonse stijl op 30 kilometer. Lees hier verder

PASSAGE DU GOIS

We wonen op 800 meter van de Passage du Gois. Een doorgaande weg naar het eiland Noirmoutier, die droogvalt bij laag water. Ontdek hier alles over de magische Passage du Gois.

STRANDEN

We hebben een overzicht gemaakt van de mooiste stranden in onze regio. Lees hier verder

NOIRMOUTIER

Ontdek het veelzijdige eiland Noirmoutier op 5 kilometer met laag water en anders altijd bereikbaar via een brug. Lees hier verder